GENEZA SZKOŁY W SZYDŁOWIE


Po wyzwoleniu i zakończeniu II wojny światowej w maju 1945 r. zmieniono granice Polski. Odzyskano ziemie zachodnie w tym teren powiatu wałeckiego z  Białą Górą (dziś) Szydłowem.

W 1945 r. nastąpił masowy napływ ludności polskiej z całego kraju, szczególnie z Polski centralnej, głównie kieleckiego oraz Kresów Wschodnich.

Ważny był rok szkolny 1945 - 46, w którym uroczyście po raz pierwszy otwarto siedzibę Szkoły Powszechnej w Białej Górze. Nazwę miejscowości zmieniono w 1947 r.

Inaugurację roku szkolnego zapoczątkowano w byłej poniemieckiej trzyklasowej szkole naprzeciwko kościoła ewangelickiego ( od 1948 r. kościoła katolickiego ).

Warunki organizacyjne były bardzo trudne, nauka odbywała się w dwóch salach łączonych. Łącznie uczęszczało do szkoły 55 uczniów. Organizatorem placówki była pani Bronisława Żukowska (później Kosowicka), pełniąca funkcję kierownika szkoły (prawdopodobnie do1949 r.), jej zastępcą  był  Bronisław Kosowicki (dyrektor  szkoły do roku 1972). Od  1948 r. do grona pedagogicznego dołączyła pani Benedykta Mickiewicz, która  podobnie jak pani  kierownik, przybyła z  rejonu Wilna.

W tym samym roku został zatrudniony pan Jan Wojtyniak, który później przeniesiony został do trzyklasowej szkoły w Pokrzywnicy na stanowisko kierownika. Do grona dołączyły także : pani Maria Kowalska, która dojeżdżała z Wałcza oraz pani Krystyna Gruszczanka.

Większość uczniów przybywała z odległych terenów kraju i spoza niego. Bardzo różny był przedział wiekowy, np. w klasie trzeciej uczniowie mieli od 10 do 15 lat, a w klasach starszych od 15 do 19. I choć wszyscy mówili po polsku, akcent i gwara niejednokrotnie prowadziły do nieporozumień. Nie było polskich podręczników ani dzienników. Posługiwano się drukami niemieckimi.

Coraz większe trudności lokalowe spowodowały, że z inicjatywy pana Bronisława Kosowickiego na potrzeby szkoły zaadaptowano prywatny wolno stojący budynek, poza obrębem wsi, należący wówczas do obywatelki Niemiec.

 

Tak wyglądał budynek B we wrześniu 1946r.

 

W wyniku porozumienia stron i akceptacji Inspektoratu Szkolnego w Wałczu, obiekt dostosowano do potrzeb edukacji.
Wielki wkład, oprócz kierownictwa i władz gminy, mieli ludzie o dużym zaangażowaniu społecznym, którzy utworzyli Rodzicielski Komitet Czynu Społecznego, by wkrótce cała społeczność, szczególnie uczniowie, mogli cieszyć się z wyremontowanego budynku, w którym utworzono cztery sale o odpowiednim metrażu.
W tym samym czasie do grona nauczycieli dołączył pan Sylwester Halagiera, który poprowadził pierwszą drużynę harcerską w Szydłowie.
Szczególnie uroczyście obchodzony był rok szkolny 1947- 1948, bowiem oficjalnie nadano placówce status Szkoły Powszechnej w Szydłowie.
Rok szkolny 1948 - 1949 – to data historyczna, bowiem w tym roku szkołę opuściło 16 pierwszych absolwentów siedmioklasowej Szkoły Powszechnej w Szydłowie. Dziś już są to ludzie starsi, wielu nie żyje.

 

Grono Pedagogiczne – od lewej: Czesława Maciocha, Jadwiga Braksator, Aleksander Budzyński, Bronisława Kosowicka, Bronisław Kosowicki, Zofia Święszkowska, Jan Zieliński.

 

Kolejnym przełomowym momentem szkoły był 1 września 1960 r., ponieważ oddano wtedy do użytku nowy budynek szkolny (obecnie budynek A). Mieścił on 6 izb lekcyjnych, zastępczą salę gimnastyczną, pokój nauczycielski oraz pomieszczenia gospodarcze. W starym budynku wyremontowano 6 mieszkań dla nauczycieli.

W tym samym czasie wieś intensywnie się rozwijała, przybywało mieszkańców i nowych uczniów. Zwiększyła się liczba oddziałów i uczniów w klasach. Przybywało również nauczycieli. Pracę w szkole podjęli : pan Jan Zieliński, pani Krystyna Kosakowska, pani Czesława Maciocha, pani Jadwiga Braksator, pani Krystyna Zielińska, pani Halina Budzyńska, pan Aleksander Budzyński, pani Danuta Kuich, pani Jadwiga Żal, pani Janina Plak, pan Zenon Plak, pani Zofia Święszkowska, pani Jadwiga Skoczylas, pani Bożena Płytnik.

 

Grono Pedagogiczne – od góry – Czesława Maciocha, Zofia Święszkowska, Krystyna Zielińska, Jan Zieliński, Jadwiga Żal, Bożena Kramarz, Danuta Kuich, Halina Budzyńska, Bronisław Kosowicki, Jadwiga Skoczylas, Jadwiga Braksator, Teresa Szalwach

Od 1.01.1973 r. powołana została Zbiorcza Szkoła Gminna w Szydłowie, której pierwszym dyrektorem była pani Halina Budzyńska. Jej następcami byli: pan Edmund Wajer, pan Ryszard Grzegorczyk (pełnił funkcję Gminnego Dyrektora), pan Zbigniew Kramarz, pan Zenon Plak, pan Jan Balcerzak, pan Leonard Jan Czyżewski, pan Eugeniusz Wszołkowski i pan Witold Jurgiel (pełnili funkcję Inspektorów Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego), pan Jan Zieliński. Od roku 1994 dyrektorem szkoły jest pan Wiktor Gawrylczuk.


W latach 90-tych staraniem Wójta Gminy Szydłowo, Zdzisława Marciniaka i dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie Wiktora Gawrylczuka rozbudowano budynek szkolny A.

 

Budowa skrzydła z sześcioma izbami lekcyjnymi i halą sportową.
Uroczyste otwarcie nowego skrzydła szkoły.

 

22 września 1998r. zostało oddane do użytku nowe skrzydło z sześcioma izbami lekcyjnymi, siłownią, sauną i salką rehabilitacyjną.

Wydląd szkoły do 2014r.

 

Dzięki zapobiegliwości pana Wójta Dariusza Chrobaka, dzięki staraniom i konsekwencji pana Mieczysława Szczanowicza, radnego Gminy Szydłowo poprzedniej kadencji, a także przychylności poprzedniej i obecnej Rady Gminy Szydłowo, dzięki wysiłkom wielu pracowników urzędu Gminy Szydłowo, a nade wszystko dzięki staraniom pana dyrektora Wiktora Gawrylczuka – powstał nowoczesny, piękny obiekt, którego otwarcie odbyło się 30.01.2014r. Nowoczesny budynek będzie służył następnym pokoleniom dzieci i młodzieży naszej gminy.

Obecny wygląd budynku szkoły.

 

 

 

 

Copyright © Zespół Szkół w Szydłowie 2013

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Szydłowie
64-930 Szydłowo
tel,: (67) 216 11 29

Created by: