I. Dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie ogłasza następujące zasady naboru wychowanków przedszkola i uczniów do Szkoły Podstawowej:

Na podstawie:
1) Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie
2) Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i placówek publicznych.


I. Do oddziałów I klas Szkoły Podstawowej przyjmowani będą:
1. Z urzędu:
- dzieci zamieszkałe w obwodzie zespołu.
- absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie Zespołu.

2. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów)
- dzieci i absolwenci zamieszkali poza obwodem Zespołu w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami

Przyjmowanie odbywa się na podstawie:
1. Zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej
2. Wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej lub gimnazjum( pobranego ze strony internetowej szkoły).

 

Do zgłoszenia dziecka należy dołączyć 1 fotografię kandydata oraz kserokopię aktu urodzenia.

 


ZARZĄDZENIE NR 9/2018/2019

Dyrektora Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie

z dnia 25.01.2019r.

w sprawie określania terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola oraz terminu składania dokumentów.

1. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.-U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się terminy postepowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie na rok szkolny 2019/2020;

TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp.Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.02.2019-01.03.2019r. 15.04. – 31.05.2019r.  
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. (Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach) 04.03.2019-08.03.2019r. 03.06-07.06.2019r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15.03.2019 r. 10.06.2019 r.
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata w postaci pisemnego oświadczenia woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

15.03.2019-19.03.2019r. 10.06.-13.06.2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25.03.2019 r. 14.06.2019 r.

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp.Rodzaj czynności Termin  
1. Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spoełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01-29.03.2019r.  
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. (Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach) 01-08.04.2019r.  
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11.04.2019r.  
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

11-16.04.2019r.  
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19.04.2019r.  
 

 

§ 2. Wykonanie zadania powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020.

 


Pobierz:

Copyright © Zespół Szkół w Szydłowie 2013

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Szydłowie
64-930 Szydłowo
tel,: (67) 216 11 29

Created by: